MAJEBИЧKИ ФOPYM
...Значајно је да старији свој крај не сматрају баш као део Босне. За њих је Босна (права Босна), западно од Мајевице, околина Тузле и даље према западу и југу од Тузле. Босански Брод је ,,Босна,, ,а ,,ми смо Мајевичани,,. Та ужа Босна зове се и ,,Горњи крај,,....

,,Мајевица - с особитим обзиром на етничку прошлост и етничке особине мајевичких Срба,,
Миленко С. Филиповић
Сарајево 1969.

MAJEBИЧKИ ФOPYM

ФOPYM MAJEBИЧKИX CPБA
 
PrijemPrijem  PortalPortal  KalendarKalendar  GalerijaGalerija  Često Postavljana PitanjaČesto Postavljana Pitanja  TražiTraži  Registruj seRegistruj se  Lista članovaLista članova  PristupiPristupi  

Delite | 
 

 Vaskrshnja poslanica patrijarha SPC Pavla

Ići dole 
AutorPoruka
Mr. Majevica

avatar

Number of posts : 14552
Peпyтaциja : 25
Registration date : 28.01.2008

PočaljiNaslov: Vaskrshnja poslanica patrijarha SPC Pavla   Sub 18 Apr - 22:23

Vaskršnja poslanica patrijarha SPC Pavla: BEZ HRISTA NIŠTA NE MOŽEMO!Da­nas mi­li­o­ni i mi­li­o­ni du­hov­no osi­ro­ma­še­nih i mo­ral­no opu­sto­še­nih lju­di, za­ne­se­ni sja­jem pro­la­znih stva­ri, ži­ve u ovom sve­tu kao u hlad­nom gro­bu. Bojimo se da će se naša civilizacija kasno setiti Hristovih reči: "Bez mene ne možete činiti ništa"

Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Pavle u Vaskršnjoj poslanici poručuje nam da "radi vaskrsenja" oprostimo sve i onima koji nas mrze. U ova teška vremena, poručuje patrijarh, jedino se sa verom u Vaskrslog Gospoda uzdižemo u "viši i uzvišeniji život".

Press prenosi patrijarhovu Vaskršnju poslanicu uz redakcijsku opremu:

Re­ci­mo, bra­ćo, i oni­ma ko­ji nas mr­ze, opro­sti­mo sve ra­di vas­kr­se­nja. (Pas­hal­na sti­hi­ra)

I ove go­di­ne u pro­leć­ne da­ne, dra­ga bra­ćo i se­stre, u jed­na­koj ra­do­sti pro­sla­vlja­mo naj­ve­ći pra­znik Cr­kve Bo­ž­je, Vas­kr­se­nje Hri­sta Spa­si­te­lja. Sva­ke go­di­ne u ovo do­ba, ka­da ta­jan­stve­na si­la ži­vo­ta bu­di oba­mr­lu pri­ro­du, sla­va Vas­kr­slog Go­spo­da i u na­ma bu­di je­dan sve­tli­ji, sve­ti­ji i ra­do­sni­ji ži­vot. Da­nas na­vi­ru uz­vi­še­ne mi­sli, ra­đa­ju se div­na ose­ća­nja i ob­u­zi­ma nas jed­no sve­to i ne­sva­ki­da­šnje ras­po­lo­že­nje. Sa Vas­kr­slim Go­spo­dom i mi se uz­di­že­mo u je­dan vi­ši i sa­dr­žaj­ni­ji ži­vot. Bli­sta u sr­cu na­šem po­bed­nič­ki sjaj več­nog ži­vo­ta ko­ji nam je da­ro­vao naš Vas­kr­sli Is­ku­pi­telj i Spa­si­telj. Kao što je u onom ta­jan­stve­nom Po­čet­ku, na Bo­ži­ju Reč po­stao svet i u sve­tu ži­vot, ta­ko je svo­jom Bo­žan­skom si­lom vas­kr­snuo iz mr­tvih Sin Bo­ži­ji Isus Hri­stos (...)

"Prvi vesnici"

Mno­gi ve­ko­vi de­le nas od onog ve­drog je­ru­sa­lim­skog pra­sko­zor­ja, ka­da su sve­te že­ne Mi­ro­no­si­ce ugle­da­le pra­zan grob. A bi­le su do­šle da mr­tvo te­lo svo­ga Uči­te­lja po­ma­žu mi­ri­si­ma, da Ga oro­se su­za­ma i da hlad­nu grob­nu plo­ču za­gre­ju to­pli­nom svo­je lju­ba­vi, svo­je ver­no­sti i svo­je oda­no­sti. Bi­le su one i po­red kr­sta Ras­pe­tog Spa­si­te­lja on­da ka­da su Ga, osim Maj­ke i jed­nog uče­ni­ka, svi bi­li osta­vi­li. Ma­kar i iz­da­le­ka pra­ti­le su one po­sled­nje tre­nut­ke naj­ve­ćeg Uči­te­lja. Ni­su Ga za­bo­ra­vi­le ni ka­da je umro. Za­to su udo­sto­je­ne da bu­du pr­vi sve­do­ci i pr­vi ve­sni­ci Vas­kr­se­nja, pr­ve ra­do­sni­ce no­vo­ga ži­vo­ta u Vas­kr­slom Go­spo­du. Da­nas i u na­šim uši­ma od­zva­nja eho one bla­ge opo­me­ne ko­ju im je upu­tio an­đeo Bo­ž­ji sa grob­nog ka­me­na: "Što tra­ži­te ži­vo­ga me­đu mr­tvi­ma? Ni­je ov­de, ne­go usta­de" (Lk 24, 5-6).

I evo, dra­ga de­co Bo­ž­ja, i ova na­ša da­na­šnja vas­kr­šnja ra­dost po­ti­če od tog su­sre­ta sa Vas­kr­slim Go­spo­dom, ko­ji je vas­kr­sao za nas i uneo ra­dost no­vog ži­vo­ta u sve sled­be­ni­ke Svo­je i is­po­ved­ni­ke Nje­go­ve Bo­žan­ske na­u­ke (...)

Da On, Sin Bo­žiji, ni­je vas­kr­sao, isto­ri­ja hri­šćan­stva bi­la bi za­vr­še­na od­mah Nje­go­vim po­sled­njim re­či­ma na Kr­stu: "Svr­ši se!" (Jn 20, 30). A On je vas­kr­sao i u ime te isti­ne Nje­go­vi uče­ni­ci da­do­še ra­do­sno ži­vot za Nje­ga. No­se­ći tu ve­li­ku isti­nu, Nje­go­va Cr­kva po­šla je u po­bed­nič­ki po­hod ši­rom sve­ta, da bez pro­li­va­nja kr­vi po­be­di svo­je broj­ne do zu­ba na­o­ru­ža­ne ne­pri­ja­te­lje.


Poslednji izmenio Mr. Majevica dana Sub 18 Apr - 22:26, izmenjeno ukupno 1 puta
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika http://majevica.forumakers.com
Mr. Majevica

avatar

Number of posts : 14552
Peпyтaциja : 25
Registration date : 28.01.2008

PočaljiNaslov: Re: Vaskrshnja poslanica patrijarha SPC Pavla   Sub 18 Apr - 22:24

"Što tra­ži­te ži­vo­ga me­đu mr­tvi­ma?" (Lk 24, 5), opo­me­nuo je an­đeo Bo­ž­ji sve­te že­ne Mi­ro­no­si­ce, nad­ne­te nad sve­tim gro­bom. Ali one su po­šle na Nje­gov grob žed­ne isti­ne i več­nog Ži­vo­ta. Da­nas mi­li­o­ni i mi­li­o­ni du­hov­no osi­ro­ma­še­nih i mo­ral­no opu­sto­še­nih lju­di, za­ne­se­ni sja­jem pro­la­znih stva­ri, ži­ve u ovom sve­tu kao u hlad­nom gro­bu. Zar se svet ne pre­tva­ra u fa­bri­ku i tr­ži­šte la­žnog sja­ja i pro­la­znih vred­no­sti? Zar se da­nas če­sto ne go­vo­ri da čo­vek i bez ne­ba mo­že mir­no da ho­di po ze­mlji? Kao da se po­peo da­na­šnji čo­vek na vi­so­ke vr­ho­ve svo­je va­vi­lon­ske ku­le, sa­mo­u­ve­ren u svo­je zna­nje, ali če­sto si­tan, se­bi­čan, agre­si­van i pun zlih na­stro­je­nja ko­ja pre­te nje­go­voj ku­li i nje­go­vom op­stan­ku. Bo­ji­mo se da će se ova na­ša ci­vi­li­za­ci­ja su­vi­še ka­sno se­ti­ti Hri­sto­vih re­či: "Bez me­ne ne mo­že­te či­ni­ti ni­šta" (Jn 15, 5).

"Da se obožimo"

Naš Spa­si­telj je i po­stao čo­vek da bi­smo se mi obo­ži­li. Dao je da se ra­zap­ne na Kr­stu da bi is­ku­pio gre­he ro­da ljud­skog. Vas­kr­sao je iz mr­tvih da bi na­ma da­ro­vao več­ni ži­vot. Uči­nio je smrt sa­mo jed­nim po­seb­nim tre­nut­kom u ži­vo­tu - ži­vo­tu ko­ji ne pre­sta­je (...)

Sa­ču­vaj­mo, bra­ćo i se­stre, ljud­sko do­sto­jan­stvo, ko­je je to­li­ko uz­di­gao Svo­jim Vas­kr­se­njem Sin Bo­ži­ji. Sa­ču­vaj­mo ve­ru u Vas­kr­slog Go­spo­da, lju­bav pre­ma bli­žnji­ma, isti­ni i prav­di; pre­ma sve­mu do­bru ko­je lju­di ipak že­le, ali ko­je bez po­mo­ći Vas­kr­slog Go­spo­da i Nje­go­vog Je­van­đe­lja ne mo­gu po­sti­ći (...)

Upu­ću­ju­ći ovu po­ru­ku svoj na­šoj bra­ći i se­stra­ma, da­nas se po­seb­no se­ća­mo ver­ni­ka na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, kao i na­ših ver­ni­ka ši­rom sve­ta, na svi­ma kon­ti­nen­ti­ma gde pra­vo­slav­ni Sr­bi i svi pra­vo­slav­ni hri­šća­ni da­nas pro­sla­vlja­ju Vas­kr­se­nje Hri­sto­vo, vaš pa­tri­jarh i svi ar­hi­je­re­ji Srp­ske Cr­kve po­zdra­vlja­ju vas po­zdra­vom ra­do­sti i no­vog ži­vo­ta.

Hristos Vaskrese vaistinu Vaskrese
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika http://majevica.forumakers.com
Mr. Majevica

avatar

Number of posts : 14552
Peпyтaциja : 25
Registration date : 28.01.2008

PočaljiNaslov: Re: Vaskrshnja poslanica patrijarha SPC Pavla   Sub 18 Apr - 22:24

Citat :
Sačuvajmo veru i dostojanstvo

Sa­ču­vaj­mo, bra­ćo i se­stre, ljud­sko do­sto­jan­stvo, ko­je je to­li­ko uz­di­gao Svo­jim Vas­kr­se­njem Sin Bo­ži­ji. Sa­ču­vaj­mo ve­ru u Vas­kr­slog Go­spo­da, lju­bav pre­ma bli­žnji­ma, isti­ni i prav­di; pre­ma sve­mu do­bru ko­je lju­di ipak že­le, ali ko­je bez po­mo­ći Vas­kr­slog Go­spo­da i Nje­go­vog Je­van­đe­lja ne mo­gu po­sti­ći. Po­mo­li­mo se Vas­kr­slom Go­spo­du i za­mo­li­mo Ga da osta­ne sa na­ma. Da mu se ra­du­je­mo, da iz Nje­ga cr­pi­mo sna­gu, da se du­hov­no uz­di­že­mo, da nas ne za­hva­te i ne od­ne­su mut­ne vo­de na­šeg vre­me­na (...)

http://www.pressonline.rs/page/stories/sr.html?view=story&id=63197&sectionId=37
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika http://majevica.forumakers.com
Sponsored content
PočaljiNaslov: Re: Vaskrshnja poslanica patrijarha SPC Pavla   

Nazad na vrh Ići dole
 
Vaskrshnja poslanica patrijarha SPC Pavla
Nazad na vrh 
Strana 1 od 1

Dozvole ovog foruma:Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
MAJEBИЧKИ ФOPYM :: Дpyштвo :: Вијести-
Skoči na: