MAJEBИЧKИ ФOPYM
...Значајно је да старији свој крај не сматрају баш као део Босне. За њих је Босна (права Босна), западно од Мајевице, околина Тузле и даље према западу и југу од Тузле. Босански Брод је ,,Босна,, ,а ,,ми смо Мајевичани,,. Та ужа Босна зове се и ,,Горњи крај,,....

,,Мајевица - с особитим обзиром на етничку прошлост и етничке особине мајевичких Срба,,
Миленко С. Филиповић
Сарајево 1969.

MAJEBИЧKИ ФOPYM

ФOPYM MAJEBИЧKИX CPБA
 
PrijemPrijem  PortalPortal  KalendarKalendar  GalerijaGalerija  FAQ - Često Postavljana PitanjaFAQ - Često Postavljana Pitanja  TražiTraži  Registruj seRegistruj se  Lista članovaLista članova  PristupiPristupi  

Share | 
 

 Vaskrshnja poslanica patrijarha SPC Pavla

Pogledaj prethodnu temu Pogledaj sledeću temu Ići dole 
AutorPoruka
Mr. Majevica

avatar

Number of posts : 14371
Peпyтaциja : 23
Registration date : 28.01.2008

PočaljiNaslov: Vaskrshnja poslanica patrijarha SPC Pavla   Sub 18 Apr - 22:23

Vaskršnja poslanica patrijarha SPC Pavla: BEZ HRISTA NIŠTA NE MOŽEMO!Da­nas mi­li­o­ni i mi­li­o­ni du­hov­no osi­ro­ma­še­nih i mo­ral­no opu­sto­še­nih lju­di, za­ne­se­ni sja­jem pro­la­znih stva­ri, ži­ve u ovom sve­tu kao u hlad­nom gro­bu. Bojimo se da će se naša civilizacija kasno setiti Hristovih reči: "Bez mene ne možete činiti ništa"

Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Pavle u Vaskršnjoj poslanici poručuje nam da "radi vaskrsenja" oprostimo sve i onima koji nas mrze. U ova teška vremena, poručuje patrijarh, jedino se sa verom u Vaskrslog Gospoda uzdižemo u "viši i uzvišeniji život".

Press prenosi patrijarhovu Vaskršnju poslanicu uz redakcijsku opremu:

Re­ci­mo, bra­ćo, i oni­ma ko­ji nas mr­ze, opro­sti­mo sve ra­di vas­kr­se­nja. (Pas­hal­na sti­hi­ra)

I ove go­di­ne u pro­leć­ne da­ne, dra­ga bra­ćo i se­stre, u jed­na­koj ra­do­sti pro­sla­vlja­mo naj­ve­ći pra­znik Cr­kve Bo­ž­je, Vas­kr­se­nje Hri­sta Spa­si­te­lja. Sva­ke go­di­ne u ovo do­ba, ka­da ta­jan­stve­na si­la ži­vo­ta bu­di oba­mr­lu pri­ro­du, sla­va Vas­kr­slog Go­spo­da i u na­ma bu­di je­dan sve­tli­ji, sve­ti­ji i ra­do­sni­ji ži­vot. Da­nas na­vi­ru uz­vi­še­ne mi­sli, ra­đa­ju se div­na ose­ća­nja i ob­u­zi­ma nas jed­no sve­to i ne­sva­ki­da­šnje ras­po­lo­že­nje. Sa Vas­kr­slim Go­spo­dom i mi se uz­di­že­mo u je­dan vi­ši i sa­dr­žaj­ni­ji ži­vot. Bli­sta u sr­cu na­šem po­bed­nič­ki sjaj več­nog ži­vo­ta ko­ji nam je da­ro­vao naš Vas­kr­sli Is­ku­pi­telj i Spa­si­telj. Kao što je u onom ta­jan­stve­nom Po­čet­ku, na Bo­ži­ju Reč po­stao svet i u sve­tu ži­vot, ta­ko je svo­jom Bo­žan­skom si­lom vas­kr­snuo iz mr­tvih Sin Bo­ži­ji Isus Hri­stos (...)

"Prvi vesnici"

Mno­gi ve­ko­vi de­le nas od onog ve­drog je­ru­sa­lim­skog pra­sko­zor­ja, ka­da su sve­te že­ne Mi­ro­no­si­ce ugle­da­le pra­zan grob. A bi­le su do­šle da mr­tvo te­lo svo­ga Uči­te­lja po­ma­žu mi­ri­si­ma, da Ga oro­se su­za­ma i da hlad­nu grob­nu plo­ču za­gre­ju to­pli­nom svo­je lju­ba­vi, svo­je ver­no­sti i svo­je oda­no­sti. Bi­le su one i po­red kr­sta Ras­pe­tog Spa­si­te­lja on­da ka­da su Ga, osim Maj­ke i jed­nog uče­ni­ka, svi bi­li osta­vi­li. Ma­kar i iz­da­le­ka pra­ti­le su one po­sled­nje tre­nut­ke naj­ve­ćeg Uči­te­lja. Ni­su Ga za­bo­ra­vi­le ni ka­da je umro. Za­to su udo­sto­je­ne da bu­du pr­vi sve­do­ci i pr­vi ve­sni­ci Vas­kr­se­nja, pr­ve ra­do­sni­ce no­vo­ga ži­vo­ta u Vas­kr­slom Go­spo­du. Da­nas i u na­šim uši­ma od­zva­nja eho one bla­ge opo­me­ne ko­ju im je upu­tio an­đeo Bo­ž­ji sa grob­nog ka­me­na: "Što tra­ži­te ži­vo­ga me­đu mr­tvi­ma? Ni­je ov­de, ne­go usta­de" (Lk 24, 5-6).

I evo, dra­ga de­co Bo­ž­ja, i ova na­ša da­na­šnja vas­kr­šnja ra­dost po­ti­če od tog su­sre­ta sa Vas­kr­slim Go­spo­dom, ko­ji je vas­kr­sao za nas i uneo ra­dost no­vog ži­vo­ta u sve sled­be­ni­ke Svo­je i is­po­ved­ni­ke Nje­go­ve Bo­žan­ske na­u­ke (...)

Da On, Sin Bo­žiji, ni­je vas­kr­sao, isto­ri­ja hri­šćan­stva bi­la bi za­vr­še­na od­mah Nje­go­vim po­sled­njim re­či­ma na Kr­stu: "Svr­ši se!" (Jn 20, 30). A On je vas­kr­sao i u ime te isti­ne Nje­go­vi uče­ni­ci da­do­še ra­do­sno ži­vot za Nje­ga. No­se­ći tu ve­li­ku isti­nu, Nje­go­va Cr­kva po­šla je u po­bed­nič­ki po­hod ši­rom sve­ta, da bez pro­li­va­nja kr­vi po­be­di svo­je broj­ne do zu­ba na­o­ru­ža­ne ne­pri­ja­te­lje.


Poslednji izmenio Mr. Majevica dana Sub 18 Apr - 22:26, izmenjeno ukupno 1 puta
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika http://majevica.forumakers.com
Mr. Majevica

avatar

Number of posts : 14371
Peпyтaциja : 23
Registration date : 28.01.2008

PočaljiNaslov: Re: Vaskrshnja poslanica patrijarha SPC Pavla   Sub 18 Apr - 22:24

"Što tra­ži­te ži­vo­ga me­đu mr­tvi­ma?" (Lk 24, 5), opo­me­nuo je an­đeo Bo­ž­ji sve­te že­ne Mi­ro­no­si­ce, nad­ne­te nad sve­tim gro­bom. Ali one su po­šle na Nje­gov grob žed­ne isti­ne i več­nog Ži­vo­ta. Da­nas mi­li­o­ni i mi­li­o­ni du­hov­no osi­ro­ma­še­nih i mo­ral­no opu­sto­še­nih lju­di, za­ne­se­ni sja­jem pro­la­znih stva­ri, ži­ve u ovom sve­tu kao u hlad­nom gro­bu. Zar se svet ne pre­tva­ra u fa­bri­ku i tr­ži­šte la­žnog sja­ja i pro­la­znih vred­no­sti? Zar se da­nas če­sto ne go­vo­ri da čo­vek i bez ne­ba mo­že mir­no da ho­di po ze­mlji? Kao da se po­peo da­na­šnji čo­vek na vi­so­ke vr­ho­ve svo­je va­vi­lon­ske ku­le, sa­mo­u­ve­ren u svo­je zna­nje, ali če­sto si­tan, se­bi­čan, agre­si­van i pun zlih na­stro­je­nja ko­ja pre­te nje­go­voj ku­li i nje­go­vom op­stan­ku. Bo­ji­mo se da će se ova na­ša ci­vi­li­za­ci­ja su­vi­še ka­sno se­ti­ti Hri­sto­vih re­či: "Bez me­ne ne mo­že­te či­ni­ti ni­šta" (Jn 15, 5).

"Da se obožimo"

Naš Spa­si­telj je i po­stao čo­vek da bi­smo se mi obo­ži­li. Dao je da se ra­zap­ne na Kr­stu da bi is­ku­pio gre­he ro­da ljud­skog. Vas­kr­sao je iz mr­tvih da bi na­ma da­ro­vao več­ni ži­vot. Uči­nio je smrt sa­mo jed­nim po­seb­nim tre­nut­kom u ži­vo­tu - ži­vo­tu ko­ji ne pre­sta­je (...)

Sa­ču­vaj­mo, bra­ćo i se­stre, ljud­sko do­sto­jan­stvo, ko­je je to­li­ko uz­di­gao Svo­jim Vas­kr­se­njem Sin Bo­ži­ji. Sa­ču­vaj­mo ve­ru u Vas­kr­slog Go­spo­da, lju­bav pre­ma bli­žnji­ma, isti­ni i prav­di; pre­ma sve­mu do­bru ko­je lju­di ipak že­le, ali ko­je bez po­mo­ći Vas­kr­slog Go­spo­da i Nje­go­vog Je­van­đe­lja ne mo­gu po­sti­ći (...)

Upu­ću­ju­ći ovu po­ru­ku svoj na­šoj bra­ći i se­stra­ma, da­nas se po­seb­no se­ća­mo ver­ni­ka na Ko­so­vu i Me­to­hi­ji, kao i na­ših ver­ni­ka ši­rom sve­ta, na svi­ma kon­ti­nen­ti­ma gde pra­vo­slav­ni Sr­bi i svi pra­vo­slav­ni hri­šća­ni da­nas pro­sla­vlja­ju Vas­kr­se­nje Hri­sto­vo, vaš pa­tri­jarh i svi ar­hi­je­re­ji Srp­ske Cr­kve po­zdra­vlja­ju vas po­zdra­vom ra­do­sti i no­vog ži­vo­ta.

Hristos Vaskrese vaistinu Vaskrese
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika http://majevica.forumakers.com
Mr. Majevica

avatar

Number of posts : 14371
Peпyтaциja : 23
Registration date : 28.01.2008

PočaljiNaslov: Re: Vaskrshnja poslanica patrijarha SPC Pavla   Sub 18 Apr - 22:24

Citat :
Sačuvajmo veru i dostojanstvo

Sa­ču­vaj­mo, bra­ćo i se­stre, ljud­sko do­sto­jan­stvo, ko­je je to­li­ko uz­di­gao Svo­jim Vas­kr­se­njem Sin Bo­ži­ji. Sa­ču­vaj­mo ve­ru u Vas­kr­slog Go­spo­da, lju­bav pre­ma bli­žnji­ma, isti­ni i prav­di; pre­ma sve­mu do­bru ko­je lju­di ipak že­le, ali ko­je bez po­mo­ći Vas­kr­slog Go­spo­da i Nje­go­vog Je­van­đe­lja ne mo­gu po­sti­ći. Po­mo­li­mo se Vas­kr­slom Go­spo­du i za­mo­li­mo Ga da osta­ne sa na­ma. Da mu se ra­du­je­mo, da iz Nje­ga cr­pi­mo sna­gu, da se du­hov­no uz­di­že­mo, da nas ne za­hva­te i ne od­ne­su mut­ne vo­de na­šeg vre­me­na (...)

http://www.pressonline.rs/page/stories/sr.html?view=story&id=63197&sectionId=37
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika http://majevica.forumakers.com
Sponsored content
PočaljiNaslov: Re: Vaskrshnja poslanica patrijarha SPC Pavla   

Nazad na vrh Ići dole
 
Vaskrshnja poslanica patrijarha SPC Pavla
Pogledaj prethodnu temu Pogledaj sledeću temu Nazad na vrh 
Strana 1 od 1

Dozvole ovog foruma:Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
MAJEBИЧKИ ФOPYM :: Дpyштвo :: Вијести-
Skoči na: