MAJEBИЧKИ ФOPYM
...Значајно је да старији свој крај не сматрају баш као део Босне. За њих је Босна (права Босна), западно од Мајевице, околина Тузле и даље према западу и југу од Тузле. Босански Брод је ,,Босна,, ,а ,,ми смо Мајевичани,,. Та ужа Босна зове се и ,,Горњи крај,,....

,,Мајевица - с особитим обзиром на етничку прошлост и етничке особине мајевичких Срба,,
Миленко С. Филиповић
Сарајево 1969.

MAJEBИЧKИ ФOPYM

ФOPYM MAJEBИЧKИX CPБA
 
PrijemPrijem  PortalPortal  KalendarKalendar  GalerijaGalerija  FAQ - Često Postavljana PitanjaFAQ - Često Postavljana Pitanja  TražiTraži  Registruj seRegistruj se  Lista članovaLista članova  PristupiPristupi  

Share | 
 

 Ministri prosvjete, sram vas bilo

Pogledaj prethodnu temu Pogledaj sledeću temu Ići dole 
AutorPoruka
Mr. Majevica

avatar

Number of posts : 14383
Peпyтaциja : 23
Registration date : 28.01.2008

PočaljiNaslov: Ministri prosvjete, sram vas bilo   Sub 14 Nov - 14:19

Pod­ručno od­jel­jen­je Osnov­ne ško­le "Vuk Ka­radžić" u Bi­jel­ji­ni, ta­ko­zva­na ma­la ško­la u Ra­čan­skoj uli­ci, naj­bol­je je ogle­da­lo svih pret­hod­nih i ak­tu­el­nih grad­skih i dr­žav­nih vla­sti.Mi­ćo Mi­ćić (SDS) ovih da­na sla­vi de­ce­ni­ju od kad je pr­vi čo­vjek Bi­jel­ji­ne. Na dr­žav­nom ni­vou SNSD je na vla­sti go­di­nu man­je. Za sve to vri­je­me, u nji­ho­vim pri­o­ri­te­ti­ma se ni­je na­šlo rje­ša­van­je naj­va­žni­jeg pro­ble­ma u naj­ve­ćoj grad­skoj mje­snoj za­jed­ni­ci - Le­din­ci, gdje 345 uče­ni­ka od dru­gog do pe­tog raz­re­da ide u ško­lu upit­ne bez­bjed­no­sti i sa­ni­tar­nog stan­dar­da."Škol­ski obje­kat je u ka­ta­stro­fal­nom stan­ju, sa poljs­kim klo­ze­tom ko­ji se na­la­zi po­red ula­znih vra­ta. Tek sre­di­nom ok­to­bra je po­prav­lje­na ten­da ko­ju je uni­štio pro­šlo­go­di­šnji grad, a ko­ja spa­ja ško­lu i to­a­let. Ta­ko su dje­ca u to­a­let išla sa kišo­bra­nom ili su ki­snu­la. Zi­mi, u to­a­let idu u jak­na­ma ili iza­đu u duk­se­vi­ma, pa se pre­hla­de. Ne­ka dje­ca tr­pe da idu u to­a­let za vri­je­me nasta­ve, pa se ro­di­tel­ji­ma ža­le na sto­mač­ne te­go­be. Ru­ke pe­ru kod ula­znih vra­ta u ško­lu, jer to­a­let je "oprem­ljen" sa­mo čučav­cem."Ni uči­o­ni­ce ni­su pu­no od­ma­kle u pri­stoj­no­sti. Škol­sku sa­lu ne­ma­ju. Ča­so­ve fi­zič­kog iz­vo­de u dvo­ri­štu, kad to vri­je­me do­zvolili. Dvo­rište je, ina­če, sa­mo po­su­to krup­nim ka­me­nom, pa dje­ca ne­ri­jet­ko do­la­ze ku­ći sa po­vre­da­ma, po­ci­je­pa­nom gar­de­ro­bom i obu­ćom. Kad je ki­ša, u dvo­ri­štu je bla­to i ba­re, a zna se de­si­ti da s pod­zem­nim vo­da­ma is­pli­va­ju i fe­ka­li­je... ", va­pe ogor­če­ni ro­di­tel­ji.Ova­kav obje­kat ni­je pri­mje­ren ni se­lu ko­je od­u­mi­re, a po­go­to­vo gra­du ko­ji se hva­li pri­li­vom sta­nov­ni­štva i ko­je­ka­kvim pro­jek­ti­ma, ni­ti dr­ža­vi či­ji ru­ko­vo­di­o­ci sa­mo pri­ča­ju o ne­kom bol­jit­ku, a na­ša dje­ca u 21. vi­je­ku idu u poljs­ki to­a­let. U uči­o­ni­ci umje­sto kom­pju­ter­skih, ne­kad ima­ju ži­ve mi­še­ve. Dje­ca do­bi­ja­ju ne­ga­tiv­nu sli­ku o ško­li, bez vol­je idu na na­sta­vu!!!Ina­če, ova ško­la na­la­zi se u ši­rem cen­tru Bi­jel­ji­ne, i od Grad­ske upra­ve je udal­je­na tek ki­lo­me­tar. Stvar je uto­li­ko go­ra jer su lo­kal­ne vla­sti čak pri­je pet go­di­na po­če­le da gra­de no­vu ško­lu, ali po­sao još ni­je ni upo­lov­ljen, navodi Faktor magazin.

U grad­skoj upra­vi ka­žu da su fi­nan­si­ra­li ko­li­ko su mo­gli.

"Zbog ne­do­stat­ka nov­ca, grad­nja je sta­la i uko­li­ko re­sor­no Mi­ni­star­stvo is­pu­ni obe­ćan­je on­da će­mo ško­lu i za­vr­ši­ti u 2016. S ob­zi­rom na to da obje­kat ko­šta pre­ko dva mi­li­o­na ma­ra­ka, mi to­li­ka sred­stva ne mo­že­mo ulo­ži­ti u jed­noj budžet­skoj go­di­ni. Plan za 2016. je da se ulo­ži mi­li­on (ako se usvo­ji pri­je­dlog) ka­ko bi­smo za­vr­ši­li obje­kat."Grad je, do sa­da, u in­fra­struk­tu­ru, ot­kup i ure­đen­je zem­lji­šta, do­zvo­le i grad­nju ulo­žio oko po­la mi­li­o­na ma­ra­ka.
Iako je iz­grad­nja osnov­ne ško­le pot­pu­no u nad­le­žno­sti Vla­de Republike Srpske i re­sor­nog Mi­ni­star­stva pro­svje­te i kul­tu­re, mi do da­nas ni­smo do­bi­li ni­ti jed­nu mar­ku za iz­grad­nju ško­le", tvr­de u Grad­skoj upra­vi.Upu­tili smo do­pis mi­ni­stru Ma­le­še­vi­ću da li je upo­znat sa slu­ča­jem ove ško­le i da li će je po­sje­ti­ti da se i sam uvje­ri u stvar­no stan­je. Ko će od­go­va­ra­ti, uko­li­ko do­đe do epi­de­mi­je zbog ova­kvog stan­ja ško­le? Da li Vla­da u 2016. pla­ni­ra odvo­ji­ti po­treb­na sred­stva za za­vr­še­tak no­vog objek­ta u Bi­jel­ji­ni, navodi Faktor magazin.

Ni na jed­no od ovih pi­tan­ja mi­ni­star ni­je od­go­vo­rio, a iz nje­go­vog mi­ni­star­stva nam je pro­sli­je­đe­na sa­mo in­for­ma­ci­ja da je u Bi­jel­ji­ni za pro­te­klih go­di­nu da­na sred­stvi­ma iz EU pro­gra­ma za opo­ra­vak od po­pla­va sa­ni­ra­no 12 obra­zov­nih usta­no­va, i to od 1,6 mi­li­o­na."Osnov­na ško­la "Vuk Ka­rad­žić" pred­la­ga­na je za in­ve­sti­ran­je, ali ni­je uvr­šte­na na spi­sak ško­la. Mi­ni­star­stvo će i u na­red­nom pe­ri­o­du kan­di­do­va­ti ovu ško­lu za sred­stva iz EU pro­gra­ma za opo­ra­vak od po­pla­va."

Ali! Ova ško­la ni­je ni bi­la po­plav­lje­na, to je nje­no de­ce­nij­sko stan­je i ne­u­slov­na na­sta­va u ovom objek­tu je pro­blem ko­ji da­ti­ra još od po­čet­ka 90-ih pro­šlog vi­je­ka, pa i ra­ni­je.Pred ma­li­ša­ni­ma ove ško­le je još jed­na hlad­na zi­ma. Ro­di­tel­ji se na­da­ju da će se no­va ško­la ko­nač­no sa­gra­di­ti, jer ova mje­sna za­jed­ni­ca bro­ji pre­ko de­set hil­ja­da gla­sa­ča, a slje­de­ća go­di­na je iz­bor­na

http://www.6yka.com/novost/93475/ministri-prosvjete-sram-vas-bilo
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika http://majevica.forumakers.com
Zla barbika

avatar

Number of posts : 34
Peпyтaциja : 0
Registration date : 05.10.2015

PočaljiNaslov: Re: Ministri prosvjete, sram vas bilo   Sub 21 Nov - 10:41

Jeste ovo sramota i za Bijeljinu i za ministra.Ali da se mi pozabavimo svojim "sramotama".Kakav nam kadar radi u skolama i ko nam uci djecu.Niko nije savrsen ali uciteljica Mira Grujic je sramota za prosvjetu.Nedopustivo je da se tako ponasa "zrela zena od 45 godina".Djeca u skoli imaju samo slikanje i fejsbucenje!Da li je doticna "gospodja" cula za plan i program? confused  Ali moze joj se,radi u podrucnoj skoli,nema direktora,nema kontrole samo bahato!
Nazad na vrh Ići dole
Pogledaj profil korisnika
 
Ministri prosvjete, sram vas bilo
Pogledaj prethodnu temu Pogledaj sledeću temu Nazad na vrh 
Strana 1 od 1
 Similar topics
-
» Pomoć Radionička knjiga ili bilo šta korisno
» Kupovina motora - sa vozila koje je bilo registrovano na TNG - moguci problemi
» ... Sijalice za Peugeot ili bilo koji ...
» Da nije smesno bilo bi tuzno ili obrnuto
» Ovako je bilo 6.09.07.(sporo otvara-veca rezolucija slika)

Dozvole ovog foruma:Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu
MAJEBИЧKИ ФOPYM :: Дpyштвo :: Пoлитичкo-eкoмcкa дeшaвaњa y нaшeм кpajy-
Skoči na: